blog11111

Změna smlouvy před jejím uzavřením – možnost aplikace § 222 ZZVZ

Veřejné zakázky

Uzavření smlouvy v rámci zadávacího řízení je formalizovaným procesem ovládaným stejně jako předcházející výběr dodavatele, se kterým je smlouva uzavírána, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

ZZVZ tedy stanovuje pravidla nejen pro to, jakým způsobem má být budoucí smluvní partner zadavatele vybrán, ale rovněž pro to, jak bude samotný smluvní závazek mezi stranami vznikat. Jedno z takových pravidel je obsaženo v § 51 odst. 3 ZZVZ, podle kterého smlouva musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce vybraného dodavatele a musí být uzavřena písemně. Rovněž § 124 odst. 4 ZZVZ stanoví, že smlouvu je zadavatel povinen uzavřít v souladu s nabídkou vybraného dodavatele, popřípadě upravenou postupem podle § 69 odst. 8 ZZVZ (toto ustanovení ZZVZ se však užije pouze v případě zadávacího řízení se soutěžním dialogem). Tento požadavek odpovídá charakteru zadávacího řízení, především pak tomu, že zadávací podmínky jsou předem stanoveny tak, aby si budoucí účastníci řízení před nimi byli rovni a zadávací řízení probíhalo transparentním způsobem. Pozdější změna smluvních podmínek by mohla znamenat výhodu pro vybraného dodavatele, se kterým má být smlouva uzavřena, a ZZVZ proto omezuje výše uvedenými ustanoveními možnost uzavřít s tímto vybraným dodavatelem závazek odchylující se od jeho návrhu, který byl součástí zadávacích podmínek a nabídky.

Přesto však může v praxi dojít k situacím, kdy je změna návrhu smlouvy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem z určitých důvodů žádoucí. Krajský soud v Brně se ve své nedávné judikatuře vyjádřil k možnosti užití § 222 ZZVZ v případě, že by mělo dojít ke změně návrhu smluvního závazku ještě před jeho samotným uzavřením, tedy po výběru dodavatele. Ustanovení § 222 ZZVZ je omezeno pouze na „bagatelní“ změny závazku, tedy takové, které nejsou podstatné – v případě nutnosti provedení podstatných změn závazku je třeba uzavřít závazek nový, a to na základě nového zadávacího řízení. Užití tohoto ustanovení je však zacíleno na změny již uzavřeného závazku; jeho použitím nelze obcházet užití již zmíněného § 51 odst. 3 ZZVZ či § 124 odst. 4 ZZVZ, jak upozorňuje Krajský soud v Brně ve svém rozhodnutí č.j. 62 Af 20/2019–104, ze dne 7. 5. 2020. ZZVZ tedy zásadně neumožňuje provést před uzavřením smlouvy změny návrhu této smlouvy, tvoří-li tento návrh součást nabídky.

Krajský soud v Brně připouští existenci velmi omezené míry výjimečných případů, u kterých taková změna přichází v úvahu, upozorňuje však, že u těchto změn se stále musí jednat o změny nepodstatné. Bagatelnost těchto změn by přitom měla být zcela zjevná a rozdíl mezi návrhem smlouvy a skutečně uzavřenou smlouvou by tak měl být ve výsledku zcela bezvýznamný. Pod takovou změnou si tedy s největší pravděpodobností můžeme představit například opravu zřejmých překlepů, gramatických chyb apod. Zcela vyloučena je ovšem změna návrhu smlouvy, která by byla v případě, že by k ní došlo po uzavření této smlouvy, považována za podstatnou změnu smlouvy, neboť takovou změnu zapovídá § 222 odst. 1 ZZVZ. Podstatnou změnu smlouvy popsal Soudní dvůr Evropské unie jako soud vykládající unijní právo, ze kterého úprava obsažená v § 222 ZZVZ vychází, například ve svém rozsudku C-454/06, známém jako věc Pressetext, a to následovně: „Změnu veřejné zakázky během doby trvání lze považovat za podstatnou, pokud by zavedla podmínky, které by umožnily, pokud by se vyskytovaly v původním postupu při zadávání veřejné zakázky, připuštění jiných uchazečů než těch, kteří byli původně připuštění, nebo pokud by umožnily přijmout jinou nabídku než tu, která byla původně přijata.“

Návrh smlouvy, který tvoří součást zadávacích podmínek a je účastníky předkládán v rámci nabídek, je tak tedy dle výše popsaných závěrů možno měnit jen za specifických skutkových okolností a po zvážení, zda se jedná o zjevně bagatelní změnu tohoto návrhu. Zadavatel by proto měl při přípravě zadávacích podmínek dbát na pečlivou přípravu smluvních podmínek tak, aby nebyl nucen později přistoupit k jejich úpravě.

Kontaktujte nás


Rádi se s vámi poznáme

Kontaktovat