blog11111

Vliv zásady transparentnosti na posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny

Veřejné zakázky

Zásady zadávání veřejných zakázek obsažené v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), představují základy, na kterých je de facto vystavěna celá právní úprava zadávání veřejných zakázek. Jako takové tedy zásadně ovlivňují výklad jednotlivých zákonných ustanovení a rovněž výklad všech těchto ustanovení v jejich vzájemných souvislostech. Postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek nesmí být nikdy v rozporu se základními zásadami, jinak se jedná o postup v rozporu se zákonem. Jednou z těchto zásad je zásada transparentnosti (§ 6 odst. 1 zákona), která vyžaduje, aby zadavatel v zadávacím řízení postupoval tak, aby jeho průběh byl kontrolovatelný, čitelný a přehledný a nevzbuzoval pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele – má se jevit navenek férovým a řádným (k tomu viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2010, č.j. 1 Afs 45/2010-159).

Zadavatel má v průběhu zadávacího řízení zadávaného v nadlimitním režimu povinnost provést posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, a to před odesláním oznámení o výběru dodavatele (§ 113 odst. 1 zákona). Identifikování některé z nabídkových cen účastníků jako mimořádně nízké je záležitostí zadavatele, přičemž zákon definuje v § 28 odst. 1 písm. o) mimořádně nízkou nabídkovou cenu pouze obecnými znaky, tj. že se jedná o cenu nebo náklady uvedené účastníkem zadávacího řízení, které se jeví jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Rozhodné tedy je, zda se jeví jako mimořádně nízké zadavateli – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“) ve svém rozhodnutí č.j. ÚOHS-S0363/2018/VZ-30930/2018/533/AMe uvádí, že „smyslem je identifikovat nabídky, které vzbuzují na straně zadavatele oprávněné pochybnosti o tom, zda daný účastník řízení bude schopen za takto nabídnutou cenu předmět veřejné zakázky řádně splnit.“

V rozsudku ze dne 24. 9. 2019, č.j. 31 Af 48/2018 – 63, Krajský soud v Brně (dále jen „soud“) upozorňuje, že je v rozporu se zásadou transparentnosti, pokud zadavatel učinil závěr o existenci mimořádně nízké nabídkové ceny v nabídce účastníka, tohoto účastníka vyzval k objasnění (jak byl podle § 113 odst. 4 zákona povinen), ovšem odůvodnění, které mu účastník poskytl, již v dokumentaci zadávacího řízení nepopsal a neumožnil tak ostatním účastníkům seznámit se s ním. Povinnost zadavatele promítnout toto odůvodnění do dokumentace o zadávacím řízení není výslovně obsažena v žádném zákonném ustanovení, jak ale ostatně sám zadavatel namítá, podle soudu ji ovšem lze dovodit právě z nutnosti postupovat v souladu se zásadou transparentnosti, tedy je explicitně stanovena v již zmíněném § 6 odst. 1 zákona. Zadavatel musí umožnit ostatním účastníkům seznámit se se závěry, které jej vedly k výsledku posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny účastníka, který byl vyzván k jejímu objasnění, jelikož jedině takový postup zadavatele činí zadávací řízení transparentním a rozhodnutí zadavatele čitelným, přehledným, nevzbuzujícím (nebo alespoň částečně rozptylujícím) pochybnosti o pravých důvodech tohoto kroku.

Pro zadavatele plyne z výše popsaného rozhodnutí soudu především upozornění, že jeho povinnosti nemusejí být přesně popsány v zákoně, ale mohou být rovněž dovozovány ze zákonných požadavků na dodržení základních zásad zadávání veřejných zakázek. Provedení úkonů či jejich opomenutí, které by bylo s těmito zásadami v rozporu, činí zadávací řízení nezákonným a jako takové může být napadeno námitkami účastníků zadávacího řízení, případně i návrhem k Úřadu, kde zadavateli hrozí jak zrušení zadávacího řízení, tak uvalení dalších sankcí (především pokut).

Kontaktujte nás


Rádi se s vámi poznáme

Kontaktovat