blog11111

Soudní dvůr Evropské unie: Jak (ne)používat cookies?

Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí uživatelů internetu je stále aktuálnějším tématem. V posledních letech rezonuje otázka, jak nastavit ukládání dočasných internetových souborů (tzv. cookies), aby jejich využití bylo efektivní pro provozovatele webu, ale zároveň nedošlo k nepřiměřenému zásahu do soukromí uživatelů.

Používání a ukládání souborů cookies se v českém právním řádu řídí § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Možnost ukládání souborů cookies u koncového uživatele je založena na tom, že uživatel musí projevit nesouhlas (tzv. opt-out princip). Pokud tak neučiní, ukládání je provozovateli webu umožněno.

Český Úřad pro ochranu osobních údajů vydal k tomuto tématu v březnu 2018 (1) návrh Doporučení k zpracování cookies a obdobných prostředků sledování od 25. května 2018 . V tomto dokumentu ÚOOÚ uvádí, že „uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas však nemůže zhojit jiné nedostatky, resp. nezákonnosti zpracování osobních údajů.“ Dále ÚOOÚ konstatoval, že „pro cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb není nutno získat souhlas uživatele (interpretační vodítka k určení takových cookies poskytuje WP194). Pro všechny ostatní cookies je nutno získat souhlas, který však lze získat nastavením běžných prohlížečů. Pro zpracování osobních údajů získaných na základě takových cookies je nutné zvolit vhodný právní základ zpracování podle článku 6 odst. 1 písm. a), b) nebo f) GDPR.“

Naproti tomu směrnice e-Privacy (2) vychází z tzv. opt-in principu, kdy souhlas s ukládáním soborů cookies, příp. jejich dalším zpracováním musí být udělen uživatelem aktivně. Bez souhlasu uživatele není možné provádět ukládání souborů cookies nebo jejich další zpracování.

V praxi se běžně setkáváme jak s používáním tzv. opt-out principu, tak vyšším standardem ochrany uživatele a používáním tzv. opt-in principu.

Nastavení webových stránek ve vztahu k souborům cookies provozovatelé však v nejbližší době zřejmě přehodnotí. Soudní dvůr Evropské unie se totiž zabýval předběžnou otázkou podanou ještě v listopadu 2017 německým Spolkovým soudním dvorem (Bundesgerichtshof) a rozsudek, který vydal dne 1. 10. 2019 ve věci C-673/17 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ̶ Verbraucherzentrale Bundesverband eV v. Planet49 GmbH náhled na používání souborů cookies výrazně ovlivní.

Soudní dvůr Evropské unie zejména řešil otázkou, zda je účinný souhlas k ukládání souborů cookies do počítače uživatele, který je poskytnutý formou předem nastaveného políčka na zaškrtnutí, jež musí uživatel k odmítnutí svého souhlasu zvolit. Konstatoval, že souhlas není tímto způsobem právoplatně udělen, pokud je uložení souborů cookies povoleno předem zaškrtnutým políčkem, jehož zaškrtnutí musí tento uživatel k odmítnutí svého souhlasu zrušit.

V této souvislosti je rovněž důležité, že ani aktivní udělení souhlasu podle Soudního dvora Evropské unie jako samotné nepostačuje, nemá-li uživatel dostatečně podrobné informace o tom, jak bude ukládání souborů cookies fungovat. Informace, které musí poskytovatel služeb poskytnout uživateli internetových stránek, zahrnují dobu funkčnosti souborů cookies, jakož i možnost, aby k těmto souborům cookies měly přístup třetí osoby.

Úřad pro ochranu osobních údajů na svých webových stránkách již avizoval, že výše zmíněné doporučení bude ve smyslu tohoto rozsudku upraveno.

 

  1. https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=29966&n=cookies%2Da%2Dgdpr
  2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích)

Kontaktujte nás


Rádi se s vámi poznáme

Kontaktovat