blog11111

Sankce v podobě uložení zákazu plnění rámcové dohody

Veřejné zakázky

Orgánem vykonávajícím dozor nad dodržováním pravidel stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) a zadávacích podmínek je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“). Dle ustanovení § 248 odst. 1 písm. c) ZZVZ má mimo jiné rovněž právo uložit nápravná opatření, která jsou dále upravena v § 263 a násl. ZZVZ. Poměrně často ukládaným nápravným opatřením je zákaz plnění smlouvy dle ustanovení § 264 ZZVZ. Toto ustanovení hovoří rovněž o možnosti uložit zákaz plnění smlouvy, byla-li rámcová dohoda uzavřena postupem uvedeným v § 254 odst. 1 ZZVZ, který vyjmenovává pochybení zadavatele, na základě kterých může navrhovatel podat návrh na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku.

Rámcová dohoda je specifickým smluvním typem, jehož zákonnou definici obsahuje ZZVZ v ustanovení § 131 odst. 1: „Rámcovou dohodou mezi sebou jeden nebo více zadavatelů a jeden nebo více dodavatelů ujednávají rámcové podmínky týkající se zejména ceny nebo jiných podmínek plnění veřejné zakázky, kterou jsou závazné po dobu trvání rámcové dohody.“ Rámcová smlouva v sobě de facto tedy neobsahuje určité plnění – spíše, jak ostatně napovídá rovněž její pojmenování, poskytuje rámec pro budoucí smluvní spolupráci mezi stranami, které ji uzavřely. Vzhledem k jejímu specifickému charakteru tak vyvstala otázka, zda Úřad může uložit zákaz plnění rámcové dohody a jaké to má pro zadavatele důsledky – odpovědí na ni se zabývají mimo jiné rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0061,0087/2019VZ-30198/2019/541/AHr a na něj navazující rozhodnutí o rozkladu č. j. ÚOHS-R0207,0209,0211/2019/VZ-35212/2019/322/HSc.

Úřad v prvostupňovém rozhodnutí shledal, že zadavatel uzavřel kupní smlouvu v rozporu s § 254 odst. 1 písm. a) ZZVZ bez předchozího oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo předběžného oznámení, ačkoli k tomu byl povinen a uložil tak nápravné opatření v podobě zákazu jejího plnění. Předmětnému řízení předcházelo již jedno rozhodnutí Úřadu ohledně téže veřejné zakázky, ve kterém Úřad zadavateli uložil zákaz plnění rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a ta se tak stala neplatnou od samého počátku, jak předvídá § 264 odst. 2 ZZVZ. K této absolutní neplatnosti dochází automaticky v důsledku rozhodnutí, kterým Úřad nápravné opatření uloží. Jestliže tedy zadavatel uzavřel po účinnosti tohoto rozhodnutí kupní smlouvu vycházející z rámcové dohody, jejíž plnění bylo výrokem rozhodnutí zakázáno, uzavírá Úřad ve výše uvedeném prvostupňovém rozhodnutí, že je na tuto kupní smlouvu nutno nahlížet jako na smlouvu, který nebyla uzavřena na základě rámcové dohody ve smyslu § 2 odst. 3 ZZVZ, jelikož tato rámcová dohoda již de facto neexistovala. Proto Úřad posoudil uzavření kupní smlouvy jako rozporné s § 254 odst. 1 písm. a) ZZVZ a zakázal plnění také této smlouvy.

V rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí předseda Úřadu tuto úvahu potvrdil a uvedl: „Je tak nutno přijmout závěr, že ačkoliv rámcová dohoda není klasickým závazkovým vztahem, plynou z ní jednotlivým stranám určitá práva a povinnosti, která mají vliv na následné uzavření samotné realizační smlouvy (ve smyslu § 2 odst. 3 zákona se na základě rámcové dohody zadává veřejná zakázka, ačkoliv samotné zadání veřejné zakázky proběhne až smlouvou realizační), a že se jedná o smlouvu ve smyslu § 264 odst. 1 zákona, ohledně níž platí, že uložením zákazu jejího plnění ze strany Úřadu se rámcová dohoda stává neplatnou od samého počátku. Zákazem plnění rámcové dohody pak není nutno chápat plnění ve smyslu plnění vymahatelného závazku, ale spíše zákaz na základě takové rámcové dohody postupovat.“ Poukázal rovněž na jasný jazykový výklad ustanovení § 264 odst. 1, které přímo hovoří kromě o smlouvě také o rámcové dohodě. Výraz „smlouva“ je přitom v tomto ustanovení ve spojení „zákaz plnění smlouvy“ dle předsedy Úřadu nutno vykládat jako „smlouva nebo rámcová dohoda“

Úřad je tedy oprávněn uložit nápravné opatření v podobě udělení zákazu plnění rámcové dohody, které má za následek absolutní neplatnost rámcové dohody, tedy její zrušení od počátku. Na základě takové rámcové dohody pak není možno uzavřít realizační smlouvu, jelikož rámcová dohoda z právního hlediska již neexistuje. K jejímu zániku přitom dochází účinností rozhodnutí, kterým Úřad toto nápravné opatření uložil.

Kontaktujte nás


Rádi se s vámi poznáme

Kontaktovat