blog11111

Ombudsmanka navrhuje zrušit poplatek 10.000, – Kč za podnět k ÚOHS

Veřejné zakázky

Otázkou poplatku za podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) ve věci pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a koncesí se aktuálně zabývá Ústavní soud ve věci sp. zn. II. ÚS 1270/19 (řízení o ústavní stížnosti stěžovatele Transparency International – Česká republika, o.p.s. proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 6. 2017, č. j. 62 A 82/2017-169 a rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2019, č. j. 3 As 184/2017-73, spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu jako účastníků řízení a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jako vedlejšího účastníka řízení), resp. ve věci sp. zn. Pl. ÚS 7/19, neboť II. senát Ústavního soudu postoupil návrh na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo jen „ZZVZ“), plénu Ústavního soudu.

K uvedenému řízení se ombudsmanka připojila jako vedlejší účastník a ve svém vyjádření doporučuje Ústavnímu soudu, aby ústavní stížnosti vyhověl a příslušné ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek zrušil (Odkaz na tiskovou zprávu ombudsmanky: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/poplatek-za-podnet-k-uohs-brani-kontrole-verejnych-zakazek-ustavni-soud-by-ho-mel-zrusit/, Odkaz na vyjádření ombudsmanky: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/poplatek-za-podnet-k-uohs-brani-kontrole-verejnych-zakazek-ustavni-soud-by-ho-mel-zrusit/).

Poplatek ve výši 10.000 Kč za podání podnětu k ÚOHS byl zaveden „novým“ zákonem o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnosti v roce 2016, přičemž odůvodňován byl zejména snahou vyřešit problematiku přetíženosti ÚOHS v důsledku velkého množství podávaných podnětů, jakož i snahou zamezit dodavatelům v obcházení povinnosti skládat kauce spojené s podáváním návrhů k ÚOHS, resp. snahou zamezit „šikanózním“ či „obstrukčním“ podáním majícím za cíl pouze oddálit, resp. ztížit zadavatelům zadávání veřejných zakázek.

Jako hlavní argument uvádí ombudsmanka Anna Šabatová: „Považuji za nemravnou a neústavní situaci, kdy ten, kdo chce využít svého práva obrátit se na úřad a poskytnout mu informace, které úřad potřebuje pro plnění svých úkolů, by za to měl platit téměř ekvivalent minimální mzdy. (…) Celá konstrukce poplatku vychází se z absurdní úvahy, že veřejným zájmem není transparentnost a férovost zakázkových řízení, ale je jím optimalizace fungování úřadu.“. Za alarmující ombudsmanka dále uvádí skutečnost, že: „Poplatek 10 000 Kč Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyžaduje i po správních orgánech, které mají podle zvláštních předpisů (např. zákon o odpovědnosti za přestupky, kontrolní řád, zákon o finanční kontrole) povinnost podat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podnět se zjištěními ze své kontrolní činnosti.“ a doplňuje k tomu, že ani tato podání bez zaplacení poplatku ÚOHS neprověřuje, byť by tak podle jejího názoru činit měl.

K uvedené problematice uvádíme, že podle našeho názoru by se diskuse neměla vést o zrušení poplatku jako takového, ale spíše o jeho výši, příp. o systému osvobození od povinnosti platit poplatek (např. pro správní orgány či v podobných případech, v jakých je možné osvobození např. od soudních poplatků).

Podle našeho názoru má poplatek za podání podnětu k ÚOHS svůj smysl a účel a je na místě. Je však otázkou, zda není na čase po aktuálně 3 letech účinnosti „nového“ ZZVZ zhodnotit jeho dopady a přínosy a zvážit jeho případné úpravy (snížení výše poplatku, osvobození od poplatku pro vybrané subjekty apod.).

K argumentaci ohledně údajné nemravnosti či protiústavnosti poplatku doplňujeme, že v tomto s ombudsmankou nesouhlasíme, neboť princip poplatku jako takového je podle nás v pořádku a v jiných odvětvích správního či civilního rozhodování zcela běžný (viz různé správní poplatky jako např. poplatky spojené se zápisy do katastru nemovitostí, či již zmíněné soudní poplatky spojené se zápisy do veřejného rejstříku či žalobami apod.).

Faktem však je, že svou výší se poplatek za podání podnětu k ÚOHS většině uvedených poplatků vymyká.

Kontaktujte nás


Rádi se s vámi poznáme

Kontaktovat