blog11111

Odložení termínu prohlídky místa plnění v době pandemie

Veřejné zakázky

Pandemie koronaviru na počátku minulého roku ochromila snad celý společenský život, včetně toho podnikatelského. Došlo k uzavření mnoha provozoven, k omezení volného pohybu a řadě dalších opatření, které měly dopad samozřejmě také do sféry zadávání veřejných zakázek. Citelně zasaženo bylo nejen plnění již vysoutěžených veřejných zakázek, ale také zadávání nových. Mohlo (a mělo) však omezení pohybu (a to jak mezi státy, tak v rámci republiky) mít vliv také na termíny zadávacích řízení, např. termín pro prohlídku místa plnění?

Prohlídku místa plnění zadavatel realizuje dobrovolně na základě ustanovení § 36 odst. 6 a § 97 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Ustanovení § 97 zadavatele omezuje de facto pouze v tom, že v případě, že bude prohlídla místa plnění realizována, je nutné určitým způsobem sladit termín jejího konání s koncem a délkou lhůty pro podání nabídek. Prohlídky místa plnění se účastní zpravidla odborníci z týmu dodavatele, který se o plnění veřejné zakázky zajímá, kteří jsou schopni jej kvalifikovaně prohlédnout a plně tak prohlídky místa plnění využít. Prohlídky se však zástupci dodavatelů společně se zástupcem zadavatele účastní osobně, což mohlo vyvolat v době pandemie řadu problémů.

Z důvodu nezohlednění epidemiologické situace ve věci odložení termínu prohlídky místa plnění napadl navrhovatel po neúspěšných námitkách postup zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“). V řešeném případě rozhodl předseda Úřadu o zamítnutí rozkladu rozhodnutím sp. zn. ÚOHS-R0210/2020/VZ, č.j. ÚOHS-02329/2021/161/ZSř a potvrdil tak rozhodnutí prvostupňové, kterým navrhovateli vyhověno nebylo. Navrhovatel namítal, že postup zadavatele, kterým odmítl na základě navrhovatelem podané žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou žádal o odložení stanoveného termínu prohlídky místa plnění z důvodu omezení pohybu přes hranice České republiky i v rámci České republiky, je nesprávný a zakládá nerovnost dodavatelů, je tedy diskriminační. Navrhovatel argumentoval tím, že odborníci z jeho týmu, kteří se měli prohlídky místa plnění zúčastnit, se nemohli dopravit přes hranice České republiky s ohledem na krizová opatření vlády České republiky, která dne 16. 3. 2020 nařídila zákaz vstupu pro všechny cizince na území republiky a od téhož dne také zakázala volný pohyb osob na území republiky s výjimkou „cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.“ Prohlídky místa plnění (dvou oddělených objektů) se měly uskutečnit ve dnech 17. a 20. 3. 2020. Zadavatel však ve vysvětlení zadávací dokumentace přeložení termínů prohlídky místa plnění odmítl s tím, že předmět plnění je třeba v zájmu onkologicky nemocných pacientů, pro jejichž péči byly předmětné dodávky pořizovány, učinit co nejdříve.

Úřad tento postup zadavatele uznal za legitimní a nespatřoval v něm bezdůvodnou diskriminaci dodavatelů. Zdůraznil, že navrhovatel měl k dispozici i jiné možnosti, jak zajistit účast odborné osoby na prohlídce místa plnění, například zajištění takové odborné osoby, která by nebyla přeshraniční a v rámci výjimky ze zákazu pohybu (cesty k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti) by se prohlídky místa plnění mohla zúčastnit. V úvahu vzal Úřad rovněž využití prostředků komunikace na dálku. Dle Úřadu se tak s vynaložením určitého přiměřeného úsilí navrhovatel prohlídky místa plnění zúčastnit mohl i v původně stanovených termínech.

Ačkoli současně uznal, že zahraniční dodavatelé skutečně určitým způsobem diskriminováni byli (přestože měli možnosti zúčastnit se prohlídky místa plnění minimálně výše popsanými způsoby), diskriminace zakázaná ZZVZ musí být bezdůvodná – Úřad však v tomto případě usoudil, že zadavatel dostatečně odůvodnil, proč termíny prohlídek místa plnění neodložil, požadavek bezdůvodnosti tak naplněn nebyl. Zatímco totiž navrhovatel ve svých žádostech o vysvětlení zadávací dokumentace, ve kterých žádal o odložení termínu prohlídky místa plnění, svá tvrzení o nemožnosti účastnit se prohlídky místa plnění (krom usnesení vlády) nijak nepodložil, zadavatel přednesl přesvědčivý argument nutnosti upřednostnění včasného dodání dodávek pro řádné zajištění zdravotní péče před „určitou (běžnou) mírou komfortu dodavatelů“. Takový postup považuje Úřad za přiměřený.

V prvostupňovém rozhodnutí se Úřad vypořádal rovněž s odkazem navrhovatele na „Doporučení k možnosti prodlužování lhůt pro podání nabídek a možnosti prodloužit změnu závazku ve stavu nouze“, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Úřad upozornil, že také v tomto Doporučení jsou uvedeny pouze možnosti zadavatele zvážit prodloužení lhůty pro podání nabídek z důvodu vyhlášení nouzového stavu, nikoli jeho povinnost tak učinit. Předseda Úřadu v rozkladu rovněž podotýká, že k omezení došlo nezávisle na vůli zadavatele a mimořádná situace si obecně žádá „adaptaci na měnící se okolnosti a flexibilní řešení na straně všech zúčastněných osob, byť za cenu překonání jistých obtíží.“

Úřad tedy jak v prvostupňovém řízení, tak v řízení o rozkladu, dospěl k závěru, že na základě daných skutkových okolností nebyl zadavatel povinen žádostem o vysvětlení vyhovět a stanovené termíny prohlídek místa plnění odložit, neboť „pro takový postup nebyly dány nezbytné a objektivní důvody.“

Kontaktujte nás


Rádi se s vámi poznáme

Kontaktovat