blog11111

Nesprávné posouzení kvalifikace u vybraného dodavatele

Veřejné zakázky

Základním stavebním kamenem zadávacího řízení jsou zadávací podmínky, ve kterých zadavatel stanoví kromě jiného rovněž kritéria, která musí účastník zadávacího řízení splňovat pro to, aby mohl být zadavatelem vybrán v případě, že bude jeho nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Tato kritéria zajišťují mimo jiné to, že vybraný dodavatel bude způsobilý, tedy dostatečně kvalifikovaný k plnění předmětu veřejné zakázky. Při jejich stanovení musí dodavatel dodržet příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to včetně § 6 ZZVZ, který stanoví základní zásady zadávání veřejných zakázek. Správné nastavení zadávacích podmínek je klíčové pro celý průběh zadávacího řízení. Zadavatel si musí být vědom, že zadávací podmínky není možno po uplynutí lhůty pro podání nabídek měnit a že zadavatel sám je vždy subjektem odpovědným za jejich správnost a úplnost.

Nepřípustná je tedy situace, ve které by byl vybrán dodavatel, který zadávací podmínky nesplňuje. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) rozhodnutím sp. zn. ÚOHS-S0095/2020/VZ, č.j. ÚOHS-12673/2020/523/VHm, zrušil rozhodnutí o výběru dodavatele a zadavateli uložil pokutu ve výši 30 000 Kč právě z důvodu výběru dodavatele, který v průběhu zadávacího řízení předložil doklady, ze kterých bylo zřejmé, že nesplňuje zadávací podmínky, konkrétně pak kritéria technické kvalifikace, a přesto nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

Zadavatel rozhodl o výběru tohoto dodavatele po posouzení dokladů předložených v jeho nabídce, jimiž bylo v případě technické kvalifikace čestné prohlášení a „Osvědčení o řádném provedení stavby“ k referenční zakázce, která se později ukázala jako problematická. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel neměl v době posouzení nabídky pochybnosti o pravosti těchto dokladů, nepochybil, když o výběru tohoto dodavatele rozhodl; zadavateli však byly následně byly doručeny námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele, oznámení o výběru dodavatele a posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, ve kterých bylo namítáno, že dodavatel podmínky účasti v zadávacím řízení nesplnil, jelikož fakticky neprokázal technickou kvalifikaci v požadovaném rozsahu.

Na výzvu k objasnění nabídky doručil vybraný dodavatel zadavateli soupis prací na problematickou referenční zakázku, ve kterém byl uveden seznam prací, které na referenční zakázce byly provedeny jednotlivými společníky. Z tohoto seznamu vyplynulo, že vybraný dodavatel fakticky nerealizoval plnění v rozsahu, který byl v zadávacích podmínkách požadován, na základě tohoto dokumentu mělo být zadavatelem tedy posouzeno, že vybraný dodavatel zadávací podmínky nesplnil.

Kritéria technické kvalifikace jsou nastavována s ohledem na to, aby byl vybrán již zkušený dodavatel, tedy takový, který v minulosti již plnil zakázky obdobného předmětu, jako je zadávaná veřejná zakázka. Zadavatel přitom v zadávacích podmínkách sám stanovil požadavek na zkušenosti účastníků zadávacího řízení s určitým plněním. Skutečnost, že toto plnění bylo součástí referenční zakázky za situace, kdy ze seznamu prací zřetelně vyplývalo, že nebylo plněno v požadovaném rozsahu vybraným dodavatelem, je pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení irelevantní, jelikož tento seznam prokázal, že vybraný dodavatel sám zkušenostmi s obdobným plněním nedisponuje.

Zadavatel tedy nebyl oprávněn akceptovat referenční zakázku, která nebyla realizována vybraným dodavatelem v rozsahu specifikovaném v zadávacích podmínkách, jelikož taková referenční zakázka zadavateli neposkytuje dostatečnou záruku o schopnostech vybraného dodavatele realizovat celou veřejnou zakázku. V posuzovaném případě vybraný účastník provedl na referenční zakázce pouze dílčí plnění, která dle Úřadu nelze označit za celou „stavbu“ či celou „rekonstrukci“, přičemž zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval zkušenosti právě se stavbou či rekonstrukcí.

Úřad tedy zdůraznil, že zadavatel je nastavením zadávacích podmínek při posouzení splnění účasti v zadávacím řízení u účastníků zadávacího řízení vázán a není přípustné, aby je následným výkladem činil benevolentnější, případně ale i přísnější, než jak byly původně stanoveny.

Podle rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-S0465/2018/VZ-03317/2019/541/AHr musí být zadávací podmínky stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení tak, aby byly nabídky vzájemně porovnatelné. Jedině v případě, že jsou zadávací podmínky nejasné či neurčité je zadavatel povinen tuto nejasnost či neurčitost vykládat ku prospěchu dodavatele, aby dodržel zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Je však porušením těchto zásad, když zadavatel vykládá, resp. „ohýbá“ zadávací podmínky ku prospěchu dodavatele i v situaci, kdy jsou stanoveny dostatečně jasně a určitě.

Kontaktujte nás


Rádi se s vámi poznáme

Kontaktovat