blog11111

Naplnění podmínek pro užití jednacího řízení bez uveřejnění

Veřejné zakázky

Jednací řízení bez uveřejnění upravené v hlavě páté zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), je jedním z druhů zadávacích řízení podle § 3 ZZVZ a může být využito jen ve velmi specifických případech za naplnění podmínek uvedených v příslušných ustanoveních ZZVZ. Obecné podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění upravuje § 63 ZZVZ. S ohledem na nedávnou rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) a Krajského soudu v Brně (dále také jen „soud“) upozorňujeme na aktuální výklad k důvodům podle odst. 3 a 5 tohoto ustanovení ZZVZ.

Neodůvodněným použitím jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ se zabýval Krajský soud v Brně ve svém rozhodnutí č.j. 29 Af 31/2019-85 ze dne 1. 7. 2020, které navázalo na rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-R0183/2018/VZ-03658/2019/323/PBI. Zadavatel se v rámci řešené veřejné zakázky rozhodl využít jednacího řízení bez uveřejnění, ačkoli neměl postaveno najisto, že na trhu České republiky i Evropské unie existuje pouze jediný subjekt schopný plnit veřejnou zakázku v požadovaném rozsahu, tedy že skutečně z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž. Tento závěr byl sice obsažen v závěrečné zprávě analýzy, v rámci které byly osloveny subjekty, jež by potencionálně mohly disponovat řešením, které by vyhovovalo požadavkům zadavatele, podle soudu však nebyl ničím podložený, a dokonce ze závěrečné zprávy samotné vyplývala existence nejméně dvou vhodných subjektů. Autoři závěrečné zprávy tedy závěr o existenci jediného subjektu formulovali spíše jako doporučení, nikoli jako jedinou možnou volbu. Podle soudu tak tato závěrečná zpráva nemohla odůvodnit užití jednacího řízení bez uveřejnění a za situace, kdy si zadavatel měl být vědom, případně alespoň mohl předpokládat, že hospodářská soutěž existuje, nebyl oprávněn jednací řízení bez uveřejnění využít.

Ustanovení § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ hovoří o technických důvodech neexistence hospodářské soutěže, takové důvody však podle soudu nejsou dány v situaci, kdy lze bez větších obtíží najít společnosti, které se specializují na plnění, které zadavatel požadoval v předmětu veřejné zakázky, ačkoli není zcela zřejmé, že by splnily naprosto všechna zadavatelem požadovaná kritéria a podmínky. Neexistenci hospodářské soutěže z technických důvodů nelze podle soudu tvrdit na základě reprezentativního průzkumu trhu, kterým zadavatel oslovil osm převážně tuzemských subjektů; zadavatel měl podle soudu přistoupit k některému z otevřenějších druhů zadávacího řízení, v němž by bylo postaveno najisto, že na území Evropské unie neexistuje jiný subjekt, který by byl schopen splnit podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky. Ve vztahu k možnosti využít subjekty jiných členských států Evropské unie soud rovněž uzavřel, že relevantním argumentem pro nemožnost jejich využití není bez dalšího jazyková bariéra (v tomto případě se jednalo o otázku jazyku výstupu plnění veřejné zakázky).

Ustanovení § 63 odst. 5 ZZVZ umožňuje zadavateli využít jednací řízení bez uveřejnění také v situaci, kdy je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním, resp. zjednodušené podlimitní řízení. Úřad se ve svém rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0111/2020/VZ, č.j. ÚOHS-16207/2020/541/JCh rozvedl jednu z podmínek užití tohoto ustanovení, a to že si zadavatel předmětnou situaci sám nezpůsobil. Úřad uzavřel, že zadavatel, který využil jednacího řízení bez uveřejnění v situaci, kdy mu byl v původním zadávacím řízení Úřadem uložen zákaz uzavření smlouvy z důvodu nesprávného nastavení zadávacích podmínek, neodůvodňuje využití jednacího řízení bez uveřejnění při opětovném vypsání této zakázky. Na nepřípustnost tohoto postupu nemá vliv ani fakt, že zadavatel uzavřel na základě jednacího řízení bez uveřejnění pouze dočasnou smlouvu, která měla stanovenou účinnost pouze od doby, kdy zadavateli skončil předcházející smluvní vztah na plnění předmětu veřejné zakázky, do doby, než bude na základě řádně vysoutěžené téže veřejné zakázky uzavřena nová smlouva, která nabude účinnosti. Nesprávné nastavení zadávacích podmínek vedoucí k uložení zákazu uzavření smlouvy ze strany Úřadu je okolností, za kterou nese odpovědnost zadavatel a není tak situací, kterou předvídá § 63 odst. 5 ZZVZ. K tíži zadavatele jde rovněž nesprávně stanovený časový harmonogram průběhu zadávacího řízení, který zcela zřejmě nebyl přizpůsoben možnosti zdržení původního zadávacího řízení; ani nesprávný time management zadavatele tak není okolností, která by odůvodňovala užití § 63 odst. 5 ZZVZ.

Jednací řízení bez uveřejnění je poměrně zásadní odchylkou od otevřenějších druhů zadávacích řízení a při jeho využití jsou ze zákona rozvolněny základní zásady zadávání veřejných zakázek, především pak zásada transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení. Jednací řízení bez uveřejnění je druhem řízení zohledňujícím mimořádné okolnosti v hospodářské soutěži a mimořádně naléhavé důvody, vždy však objektivního rázu – okolnosti či naléhavé důvody, které byly způsobeny samotným zadavatelem či nejsou podloženy relevantními informacemi a jsou tak de facto pouze domněnkami zadavatele, nejsou ustanoveními ZZVZ zohledněny.

Kontaktujte nás


Rádi se s vámi poznáme

Kontaktovat