blog11111

Multiprofesní živnost a možnost její kombinace se specifickými živnostmi řemeslnými, vázanými či volnými v zadávacích podmínkách

Veřejné zakázky

Jedním z druhů veřejných zakázek podle ustanovení § 14 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) jsou veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předmětem je podle ZZVZ poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (tzv. CPV kódy), dále zhotovení stavby, nebo poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi popsanými výše. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce mohou být často rozsáhlé projekty výstavby nejrůznějších budov, jejichž součástí není jen stavba samotná, ale rovněž například výstavba přilehlých zpevněných ploch, revitalizace dotčeného území, sadové úpravy apod. Stavba budovy samotné pak zahrnuje kromě hrubé stavby rovněž množství dalších prací, z těch nejběžnějších zavedení elektřiny, vodního a odpadního potrubí, případně plynového potrubí.

V zájmu zadavatele je samozřejmě vybrat takového dodavatele, který je schopen (případně za pomoci svých poddodavatelů) kvalitně a odborně provést veškeré činnosti předpokládané projektovou dokumentací. Zadavatel tedy nastavuje zadávací podmínky s ohledem na složitost a komplexnost předmětu plnění a vyžaduje prokázání kvalifikace dodavatele na takové úrovni, která mu poskytne jistotu, že dodavatel, který jím stanovené kvalifikační předpoklady splní, je dodavatelem, který disponuje potřebnými oprávněními, zkušenostmi a znalostmi. Zadavatel ovšem stále musí pamatovat na pravidla stanovená ZZVZ, především pak na základní zásady zadávání veřejných zakázek, z nichž sestavení zadávacích podmínek nejvíce ovlivňují zásada přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Ačkoli zadavatel nemusí mít v úmyslu přísným nastavením kvalifikačních předpokladů diskriminovat některého z potencionálních účastníků zadávacího řízení, postačí pouhé ohrožení, že by k této diskriminaci mohlo dojít a zadavatel již může čelit sankcím ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („Úřad“). Stejně tak co se může zdát zadavateli přiměřené, nemusí být přiměřené z objektivního hlediska – zjednodušeně řečeno zadavatel se nemůže rozhodnout, že zadávací podmínky nastaví co nejpřísněji, aby měl jistotu, že je splní pouze ti nejkvalitnější dodavatelé; zadavatel musí při sestavení zadávacích podmínek přihlížet k předmětu plnění a nesmí po potencionálních účastnících zadávacího řízení vyžadovat více, než co je nutné a potřebné s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky.

Zadavatel si přitom mnohdy nemusí být ani fakticky vědom nepřiměřenosti svého požadavku, přestože odpovídá za následky, které s sebou jeho stanovení přináší. V rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S456/2019/VZ, č. j. ÚOHS-05747/2020/553/LHl se Úřad zabýval veřejnou zakázkou na stavební práce, v rámci jejíchž zadávacích podmínek zadavatel požadoval k prokázání profesní kvalifikace předložení živnostenského oprávnění „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a současně i živnostenského oprávnění „montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“, jelikož součástí předmětu plnění byly rovněž činnosti, které se daného živnostenského oprávnění týkají, a to v poměrně vysoké hodnotě. Úřad ovšem souhlasil s navrhovatelem, který zadávací podmínky napadal – odkazujíc se na stanovisko MPO, dal Úřad navrhovateli za pravdu, že živnostenské oprávnění „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ opravňuje dodavatele vykonávat při zřizování stavby i související činnosti, aniž by k nim musel vlastnit samostatné živnostenské oprávnění. Úřad se odkazuje rovněž na svou starší rozhodovací činnost, která obsahovala stejné závěry a byla potvrzena Krajským soudem v Brně a Nejvyšším správním soudem, konkrétně v rozhodnutí č. j. 10 As 111/2016 – 54, kde Nejvyšší správní soud uvádí: „Nejvyšší správní soud se proto ztotožňuje s názorem krajského soudu, že držitel živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ je dle nařízení vlády č. 278/2008 Sb. oprávněn při provádění stavebních prací vykonávat i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných nebo vázaných, případně živnosti volné. Revizní zkoušky elektrických zařízení vymezené v předmětu veřejné zakázky bez pochyby souvisely s realizací rekonstrukce základní školy a dostavby sportovní haly. V rámci dotčené živnosti mohou být vykonávány i činnosti, které nejsou stavebními ani montážními pracemi, ale musí být vykonávány při nich a musí souviset s realizací stavby.“

Úřad tedy živnostenské oprávnění „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ označuje za tzv. „multiprofesní“ živnost, v rámci které „mohou být vykonávány samostatně (avšak prostřednictvím odborně způsobilých osob) i takové činnosti, které jsou jinak předmětem samostatných živností řemeslných, případně živnosti volné, přímo souvisejících se zřizováním, změnami a údržbou staveb včetně montáže a opravy elektrických zařízení a elektroinstalace. To však za předpokladu, že elektroinstalační práce souvisejí s realizací určité stavby a že tyto činnosti vykonávají jen fyzické osoby, které jsou nejen odborně způsobilé, ale ve stanovených případech jsou též držiteli platného osvědčení vydaného některou z organizací státního odborného dozoru např. dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.“ Z toho důvodu byly zadavatelem nastavené zadávací podmínky shledány jako nepřiměřené, jelikož dle názoru Úřadu pouze dublovaly požadavky k prokázání profesní kvalifikace dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ a zadavatel tak zbytečně ztížil účast možných dodavatelů, čímž bezdůvodně bránil hospodářské soutěži.

Podstatným odkazem tohoto rozhodnutí je obecný závěr, který lze dovodit z doporučení, které Úřad v rámci svého odůvodnění zadavateli dává. Úřad uvádí, že ačkoli se v tomto rozhodnutí zabýval požadavkem na předložení živnostenského oprávnění „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ současně s živnostenským oprávněním „montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“, jeho závěry nejsou omezeny pouze na tuto konkrétní kombinaci, ale zadavatel by měl posoudit i u dalších jím požadovaných živnostenských oprávnění, zda nejsou konzumovány již požadavkem na předložení oné „multiprofesní“ živnosti. Z této rozhodovací praxe tak plyne stejné poučení pro všechny ostatní zadavatele – v případě, že v zadávacích podmínkách vyžadují předložení „multiprofesní“ živnosti, je již nepřiměřené vyžadovat takové oprávnění, které v sobě tato „multiprofesní“ živnost de facto zahrnuje.

Kontaktujte nás


Rádi se s vámi poznáme

Kontaktovat