blog11111

Možnost podání žádosti o účast bez předchozího vyjádření předběžného zájmu

Veřejné zakázky

Jedním z obecných typů zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je užší řízení podle § 58 a násl. zákona. Užší řízení je koncipováno jako řízení dvoukolové – v prvním kole účastníci prokazují pouze splnění zadavatelem a zákonem požadované kvalifikace, v druhém pak podávají samotnou nabídku. K podání žádostí o účast, které jsou zadavatelem posuzovány v prvním kole, vyzývá zadavatel buďto prostřednictvím odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení, nebo odesláním předběžného oznámení podle § 34 zákona – při využití předběžného oznámení vzniká jakýsi další krok řízení před podáním žádostí o účast, kdy účastníci vyjadřují tzv. předběžný zájem (§ 47 odst. 1 písm. a) zákona).

Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) se zaměřila v nedávném rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0028/2020/VZ-11851/2020/32­1/VJu v souvislosti s přezkoumáním úkonů zadavatele veřejné zakázky zadávané v užším řízení na možnost zadavatele omezit účast dodavatelů na dalším řízení stanovením vyjádření předběžného zájmu jako podmínky této účasti. V řešeném případě shledal Úřad rozpor se zásadou transparentnosti, jelikož zadavatel nezahrnul do zadávacích podmínek výhradu, podle které nepřipouští účast v užším řízení zahájeném odesláním předběžného oznámení těm dodavatelům, kteří nevyjádřili předběžný zájem, přesto následně v průběhu řízení účast některých dodavatelů z tohoto důvodu odmítl. Úřad připustil, že zadavatel je oprávněn učinit v zadávacích podmínkách výhradu, podle které žádost o účast může podat pouze ten dodavatel, který vyjádřil předběžný zájem, přičemž při stanovení takové výhrady je následně zadavatel povinen nepřijmout žádost o účast dodavatele, který předběžný zájem neprojevil. Výhrada však musí být v zadávacích podmínkách formulována jasně, nestačí tak pouhé opsání zákonné formulace z § 58 odst. 5 zákona.

Stejně tak není dostatečné, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách uvede, že výzvu k podání žádosti o účast zašle pouze těm dodavatelům, kteří projevili předběžný zájem – žádost o účast totiž v běžném zákonném režimu může podat rovněž dodavatel, který předběžný zájem nevyjádřil a relevantní informace o veřejné zakázce si obstaral sám.

Z výše uvedeného tak lze učinit dva podstatné závěry. Zadavatel je v případě zahájení užšího řízení odesláním předběžného oznámení oprávněn učinit v zadávacích podmínkách výhradu, podle které bude akceptovat žádosti o účast pouze od těch dodavatelů, kteří vyjádřili předběžný zájem; musí tak však učinit zcela jasnou, jednoznačnou formulací. Ze samotného znění zákona pak nevyplývá, že by k podání žádosti o účast nebyl oprávněn dodavatel, který předběžný zájem nevyjádřil, a to ani v případě, kdy zadavatel podmínil vyjádřením předběžného zájmu odeslání výzvy k podání žádosti o účast.

Kontaktujte nás


Rádi se s vámi poznáme

Kontaktovat