blog11111

Možnost doplnění dokladů prokazujících kvalifikaci na základě výzvy podle § 46 ZZVZ

Veřejné zakázky

Ustanovení § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), umožňuje účastníkům zadávacího řízení napravit některé chyby, kterých se mohli dopustit během sestavování svých nabídek, popřípadě vysvětlit informace obsažené v nabídce, které zadavateli nejsou zcela jasné či srozumitelné. Jedná se o ustanovení svým způsobem zmírňující základní formalismus postupu v zadávacím řízení podle ZZVZ, jeho použití však musí mít jasné mantinely, aby byla i nadále zachována zákonnost průběhu zadávacího řízení. Tyto mantinely ve své aktuální rozhodovací praxi blíže vytyčuje a upřesňuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

V rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-R0029/2020/VZ, č. j. 12505/2020/323MBr, ze dne 27. 4. 2020, se Úřad zabýval situací, ve které zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení z důvodu nesplnění technické kvalifikace, jelikož se domníval, že postup, kdy účastník zadávacího řízení na výzvu k objasnění referenčních zakázek předložených v nabídce reagoval předložením jiných referenčních zakázek, je nepřípustný. Úřad však dospěl k závěru opačnému – podle závěrů Úřadu může účastník zadávacího řízení na základě výzvy podle § 46 ZZVZ nejen objasnit doklady již v nabídce předložené, ale rovněž doplnit i jiné doklady, kterými prokáže splnění technické kvalifikace definované v zadávacích podmínkách.

Tento argument byl již v rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0451/2019/VZ, č. j. 03617/2020/532/DKu, ze dne 31. 1. 2020, podpořen jistou návazností § 46 ZZVZ na předchozí právní úpravu zadávání veřejných zakázek, konkrétně na § 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a judikaturu upřesňující toto ustanovení ZVZ, zejména pak na rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 30 Af 66/2014-40, ze dne 2. 6. 2016. Podle tohoto rozsudku je ze znění § 59 odst. 4 ZVZ zřejmé, že zadavatel má možnost žádat objasnění předložených informací a dokladů a stejně tak jako žádat i předložení dokladů v původní nabídce nedodaných, tedy i tehdy, když účastník zadávacího řízení v nabídce část kvalifikace neprokázal vůbec.

Podle závěrů Úřadu nezáleží ani na tom, zda zadavatel formuluje výzvu podle § 46 zákona jen jako žádost o „vysvětlení“ nabídky, tj. vysvětlení již předložených dokladů, jelikož zadavatel postupem podle § 46 zákona dává účastníku zadávacího řízení najevo, že má zájem ověřit, zda lze přesvědčivě učinit závěr o tom, že účastník zadávacího řízení splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení. Doplnění dalších referenčních zakázek tak spadá pod doplnění dokladů, které ZZVZ umožňuje, a zadavatel je tudíž povinen je posoudit pro zjištění, zda účastník zadávacího řízení splňuje zadávací podmínky, nebo nikoli.

Dalším častým problémem v případě objasnění nebo doplnění nabídky na základě výzvy podle § 46 ZZVZ je posouzení, v jakém případě se ještě jedná o formální změnu nabídky, tedy takovou, která nezasahuje do jejího obsahu a neupravuje ji nepřípustným způsobem, ale o materiální změnu nabídky, která je pravým opakem změny formální, a to zejména z hlediska její přípustnosti. Zásadně platí, že účastník zadávacího řízení je obsahem nabídky po jejím podání vázán, stejně jako zadavatel při jejím posuzování, a podanou nabídku již nelze po uplynutí lhůty pro podání nabídek dále modifikovat.

V rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-R0068/2020/CZ, č. j. 16053/2020/323/MPe, ze dne 1. 6. 2020, Úřad upozornil, že v případě, že účastník zadávacího řízení nabídne ve své nabídce konkrétní parametry nabízeného výrobku, které nesplňují požadavky zadavatele, případné umožnění změny nabízeného výrobku by bylo materiální změnou nabídky. Nic na této situaci nemění ani fakt, že účastník zadávacího řízení uvedl u výrobku informaci, že splňuje požadované parametry, a to vyjádřením prostého „ANO“. Taková chyba v nabídce není zjevnou ani lehce popsatelnou a zároveň vysoce pravděpodobně lehce vysvětlitelnou nejasností, kterou by bylo možné odstranit pouhým objasněním, doplněním či opravou nabídky podle § 46 ZZVZ. Změna nabízeného předmětu plnění je změnou materiální, tedy nedovolenou. O formální změnu by se podle Úřadu mohlo jednat například tehdy, pokud by spočívala v uvedení na první pohled zjevně chybného parametru v důsledku chyby v psaní či počtech, za současného očividného splnění zadávacích podmínek. Za chybu v uvedení parametrů nabízeného plnění tak odpovídá v naprosté většině případů účastník zadávacího řízení a nese rovněž následky s tím spojené, a to zpravidla bez možnosti tuto chybu opravit.

Při aplikaci § 46 ZZVZ je tedy důležité rozlišovat mezi změnou nabídky materiální a formální, zároveň je však třeba dostát smyslu a účelu tohoto ustanovení a bezdůvodně neomezovat účastníkům zadávacího řízení možnosti doplnění či objasnění jejich nabídek, jak jim to umožňuje ZZVZ. Ustanovení § 46 ZZVZ chrání nejen účastníky zadávacího řízení před jejich vyloučením v situaci, kdy v nabídce zjevně něco opomněli, či kdy zadavatel informace uvedené v nabídce vykládá jinak nežli účastníci sami, ale zároveň poskytuje zadavateli možnost řešit situaci, kdy by byl kvůli drobným, zjevným chybám nucen vyloučit nejvýhodnější nabídku a přistoupit tak na méně ekonomicky výhodné řešení.

Kontaktujte nás


Rádi se s vámi poznáme

Kontaktovat