blog11111

Hodnocení nabídek v případě, že předmětem veřejné zakázky jsou služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému

Veřejné zakázky

Nejčastěji užívaným hodnoticím kritériem, podle kterého zadavatel v zadávacím řízení vyhodnocuje ekonomicky nejvýhodnější nabídku, je bezpochyby nejnižší nabídková cena. Jedná se de facto o nejjednodušší variantu hodnocení nabídek, zároveň je ovšem poměrně povrchní a pouze minimálně zohledňuje, či spíše vůbec nezohledňuje kvalitu nabízeného plnění. U složitějších plnění, u kterých je důležité na jejich kvalitu dbát, je proto vhodné zvolit kromě nejnižší nabídkové ceny rovněž jiné hodnoticí kritérium – může jím být například délka záruční doby, technická vlastnost nabízeného předmětu plnění či reakční doba servisní služby apod.

V určitých specifických případech uvedených v § 114 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je zadavateli Zákonem přímo uloženo stanovit v zadávacích podmínkách jiné hodnoticí kritérium než pouze nejnižší nabídkovou cenu. Takovým případem je mimo jiné zadávání veřejné zakázky na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému, tj. v oddílu Architektonické, stavební, technické a inspekční služby.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) se touto problematikou zabýval ve svém rozhodnutí č.j. ÚOHS-S0040/2020/VZ-08274/2020/533/SWa. Služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému tvořily v řešeném případě pouze část veřejné zakázky, a to zpracování a následné ověření vstupní analýzy s využitím metody EPC, přičemž realizace zbývajícího plnění v rámci veřejné zakázky byla na této analýze do jisté míry závislá. Přestože hlavním účelem zakázky nebylo vyhotovení této analýzy, Úřad zároveň odmítl, že by se jednalo pouze o marginální dílčí plnění, a to právě s ohledem na provázanost zbývajícího plnění a výsledků zpracování a ověření vstupní analýzy. Dle Úřadu byl zadavatel i v situaci, kdy pouze část plnění byla službami uvedenými v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému, povinen postupovat dle § 114 odst. 3 písm. b) bodu 1. Zákona, tedy stanovit pro hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky hodnoticí kritéria v souladu s tímto ustanovením, a to minimálně ve vztahu k předmětné části veřejné zakázky.

Ustanovení § 114 odst. 3 písm. b) bodu 1. Zákona se tedy užije i na veřejné zakázky, ve kterých tvoří plnění spočívající ve službách uvedených v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pouze část celkového plnění veřejné zakázky, a to i v případě, že toto částečné plnění není hlavním předmětem veřejné zakázky.

Kontaktujte nás


Rádi se s vámi poznáme

Kontaktovat